Drop Down Menu Web by Vista-Buttons.com v4.3.0
OVER ONS

TV Heuvelland

De Toer Vereniging Heuvelland (TVH) is een vereniging voor de recreatieve fietser. Ruim 48.000 Nederlanders fietsen in verenigingsverband. Het fietsen in een groep voegt een sociale meerwaarde toe, die de individueel rijdende fietser ontbeert. 

 

Zowel de sportieve veelfietser als de bedaard peddelende fietser kunnen  bij ons terecht. De TVH werkt met twee fietsgroepen van verschillend prestatieniveau. Er is een groep voor de goed getrainde toerfietser, en een groep voor de recreatieve fietser. Elke groep heeft een eigen rittenplan. Klik hier

 

Tijdens elke rit wordt er een koffiepauze gehouden om de sociale contacten te onderhouden. De ervaring leert dat de combinatie van "samen inspannen en ontspannen" als zeer positief wordt ervaren. Naast de sociale contacten biedt een fietsgroep de voordelen van assistentie bij pech onderweg, hulp in noodsituaties en de aanwezigheid van ervaren fietscollega’s die de routes en de regio als hun broekzak kennen.

 

Deze site bevat informatie over ons.  Wij adviseren U om zonodig extra informatie in te winnen bij de hieronder vermelde telefoonnummers. Als U interesse heeft kunt U een aantal malen vrijblijvend meerijden ter kennismaking. naar boven

  
CONTRIBUTIE

      

Recreatief fietsen is bij ons niet duur. Alleen een fietshelm van enkele tientjes is verplicht en het dragen van een clubshirt wordt aanbevolen. 
De contributie bedraagt  € 25,- , dit exclusief het lidmaatschap van de NFTU. Indien U op vrijwillige basis aangesloten wilt zijn bij de NFTU dan kan dat onder voorwaarden. (info via het secretariaat). De NTFU regelt de noodzakelijke collectieve (schade)verzekeringen voor U en voorziet U van een overzicht van de honderden jaarlijkse NTFU  tochten in Nederland. Bovendien ontvangt U periodiek een fietstijdschrift. naar boven
Penningmeester

Theo Fontaine


NL 25 INGB 0662 0279 65

t.n.v. T.H. FontaineCONTACT

Bel om contact met ons op te nemen ιιn van de nevenstaande telefoonnummers. U kunt zich dan mondeling laten informeren.  U kunt tevens enkele malen vrijblijvend mee fietsen om kennis te maken met ons. naar boven

Voorzitter               
Hans van Druten, Hoensbroek,
045-5 21 09 43
Secretaris                
Trees Haenen, Heerlen,
045-5 41 89 58
Penningmeester    
Theo Fontaine, Heerlen,
045-5 25 62 41

Privacy Policy
      
   

Privacy Policy

 

Toervereniging Heuvelland, TVH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toervereniging Heuvelland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toervereniging Heuvelland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

 

Persoonsgegevens van leden worden door Toervereniging Heuvelland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Toervereniging Heuvelland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-          Voorletters en roepnaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          Postadres;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Datum van begin lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door Toervereniging Heuvelland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiλle administratie voor maximaal 7 jaar.

Bij activiteiten kunnen foto’s gemaakt en opgeslagen worden ten behoeve van verslagen van die activiteiten in publicaties van Toervereniging Heuvelland of voor historische doeleinden.

 

Rechten omtrent uw gegevens

-          U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door ιιn van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

-         Klachten

-          Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

-         Vragen

-          Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

-         Contactgegevens

Toervereniging Heuvelland

Hommerterweg 62

6431 EX Hoensbroek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Akkoordverklaring verwerking van persoonsgegevens

Persoons gegevens van leden worden door TVH (Toervereniging Heuvelland) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-          administratieve doeleinden

-          communicatie over activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Toervereniging Heuvelland de volgende persoonsgegevens vragen:

-          voorletters en roepnaam

-          tussenvoegsel

-          achternaam

-          telefoonnummer

-          postadres

-          e-mailadres

-          geboortedatum

-          datum van begin lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door Toervereniging Heuvelland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiλle administratie voor maximaal 7 jaar.

Voor uitsluitend historische doeleinden (uitnodigingen, jubilea) kunnen in beperkte mate gegevens langer bewaard worden. Bij activiteiten kunnen – met inachtneming van de privacy – foto’s gemaakt  en opgeslagen worden ten behoeve van verslagen van de activiteiten in publicaties van Toervereniging Heuvelland of voor historische doeleinden.

De volledige Privacyverklaring is geplaatst op de website van Toervereniging Heuvelland; www.toerverenigingheuvelland.nl

 

Met deze verwerking van mijn persoonsgegevens verklaar ik mij akkoord:

Naam, voorletters en roepnaam:…………………………………………………………………………………………………….

Postadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres:…………………………………………………………………… Geboortedatum:…………………………………….

Telefoon:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………..


=======================================================================================================================

Copyright@Toerverenigingheuvelland

Laatst bijgewerkt: zie Aktueel bij laatste nieuws